Hallituslaisten tehtävät

Mikko Sipilä (Ensihoitaja), Tertan hallitus 2020-2022

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja on yhdistyksen kasvot. Hänen tehtävänsä on edustaa Terttaa sekä jäsenille että myös ulospäin, kuten yhteistyökumppaneille. Hallitustoiminnassa puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa niiden kulkua. Kokousten ulkopuolella hän varmistaa, että hallituksen sisäiset tiimit toimivat sujuvasti ja avustaa kaikkia toimijoita tarvittaessa. Loppu viimein puheenjohtaja vastaa hallituksen toiminnasta aina kahdesti vuodessa kevät- ja syyskokouksissa. Puheenjohtajan tärkein tehtävä on osata delegoida tehtävät vastuuhenkilöille niin, että hän itse tietää, mitä milloinkin tapahtuu. Johtajana hän on onnistunut silloin, kun hallitus toimii innostuneesti ja jäsenet ovat tyytyväisiä yhdistyksen toimintaan.

Suora yhteys puheenjohtajaan: puheenjohtaja@terttary.com

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtajana (eli VPJ) tehtäväni on toimia puheenjohtajan sijaisena tämän estyttyä hoitamasta tehtäviänsä. Varapuheenjohtajalla tulee olla tiedot ja taidot toimia puheenjohtajana.
Tärkeänä työtehtävänä on myös avustaa puheenjohtajaa tarpeen tullen ja jakaa hieman hänen työtaakkaansa erilaisissa tehtävissä.
Varapuheenjohtajalla on hyvä olla jokin muukin erityisvastuu yhdistyksessä, kuten vuonna 2022 VPJ toimii edunvalvonnan parissa.
Varapuheenjohtajalla tulee olla hyvät sosiaaliset taidot, kyky osata ratkoa ongelmia ja omata hyvät tuntosarvet, jotta hän osaa tulkita avuntarpeita hallituksen sisällä.

Koulutuspoliittinen vastaava

Koulutuspoliittinen vastaava eli kopo on yhessä sopon kanssa vastuussa opiskelijoiden edunvalvonnasta sekä siitä että juuri teidän opiskelijoiden ääni saataisiin kuuluviin!
Koulutuspoliittinen vastaava osallistuu koulun henkilöstön järjestämiin kokouksiin, esimerkiksi hyvinvointityöryhmän kokouksiin, ja tuo erilaisten kyselyiden tulosten avulla esille opiskelijoiden ajatuksia ja tuntemuksia. Kopo ja sopo yhdessä ottavat kantaa koulutukseen liittyviin asioihin ja tuovat opiskelijan näkökulmia esille.
Teemme siis yhdessä sopon kanssa kyselyitä esimerkiksi opintojen aloituksen yhteydessä ja pitkin opintopolkua. Olemme myös kysyneet avoimesti fiiliksiä opiskelijoilta hyödyntäen Instagramia, jotta jokaisella on mahdollisuus tuoda äänensä kuuluviin helpommin.
Aloitamme tänä vuonna myös tiiviimmän yhteistyön muiden järjestöjen kanssa, jotta voimme luoda koulustamme mahdollisimman hyvän paikan opiskella ja kartuttaa ammattitaitoa.
Tärkeintä Kopona olemisessa on intohimo muiden hyvinvointiin ja siihen, että jokainen tulee kuulluksi. Neutraalius ja sosiaalisuus on eduksi tässä tehtävässä sekä se, että uskaltaa ottaa puheeksi asian kuin asian!

Laura Harakka (Terveydenhoitaja), Tertan hallitus 2021-2022
Anna-Kaisa Savinainen (Sairaanhoitaja), Tertan hallitus 2021-2022

Sihteeri

Sihteerin roolissa tulee kokouskäytännöt tutuksi, jos ne eivät sitä vielä ole. Ennakkoon niitä ei tarvitse välttämättä osata, mutta siitä toki hyötyä on. Sihteeri kirjoittelee pöytäkirjan kokouksen aikana ja huolehtii, että se on valmiina puheenjohtajan luettavaksi. Lisäksi kerään pöytäkirjan liitteet mukaan.
Tänä vuonna olen toteuttanut myös jäsenrekisteriuudistuksen ja huolehtinut, että se lähtee pelittämään. Auttelen myös muita hallituksen jäseniä tarvittavissa asioissa, kuten olen ollut mukana tapahtumien järjestelyissä.

Sosiaalipoliittinen vastaava

Sosiaalipoliittinen vastaava eli SOPO vastaa opiskelijoiden hyvinvointiin, jaksamiseen, yhteisöllisyyteen ja toimeentuloon liittyvistä asioista ja osallistuu vahvasti esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan hyvinvointityöryhmän tapaamisiin. Sopo on osa Tertan edunvalvontatiimiä ja tekee tiivistä yhteistyötä mm. koulutuspolittisen vastaavan kanssa. Opiskelija voi kääntyä sopon puoleen myös ihan tavalliseen arkeen liittyvissä asioissa ja pulmissa, kuten liiallisen stressin tai opiskeluarjen ja työn yhteensovittamisen haasteissa.

Sopoksi sopii vastuullinen, yhteistyötaitoinen ja helposti lähestyttävä ihminen, joka aidosti haluaa olla opiskelijan puolella

Anna Soukkamäki (Terveydenhoitaja), Tertan hallitus 2021-2022
Alisa Puhakka (Suuhygienisti), Tertan hallitus 2021-2022
Eemu Tossavainen (Sairaanhoitaja), Tertan hallitus 2020-2022

Sidosryhmävastaava

Sidosryhmävastaavana olen ensisijaisesti yhteyksissä Tertan yhteistyökumppaneihin, kuten Tehy ry. Osallistun erilaisiin kokouksiin, joissa mietitään yhteistyökeinoja sekä tapoja saada yhteistyötä näkymään entistä enemmän terttalaisille. Yleensä kokouksissa kysellään myös meidän toiveita ja kuulumisia, joten tässä hommassa pääsee hiomaan tulevaisuudessa tarpeellisia yhteistyötaitoja!

Tässä tehtävässä täytyy olla oma-aloitteinen ja innovatiivinen, koska ideointi, uusien yhteistyökumppanien hankinta sekä jo olemassaolevien kanssa yhteydenpito kuuluu tärkeimpiin vastuualueisiin.

Häirintäyhdyshenkilö

Häirinnästä sekä kiusaamisesta voi ottaa pienellä kynnyksellä yhteyttä hallituksen häirintäyhdyshenkilöihin. Heihin voi olla yhteyksissä muutenkin epämiellyttävien tilanteiden aikana tai jälkeen. Häirintäyhdyshenkilöillä on vaitiolo- sekä salassapitovelvollisuus, joten kaikista asioista voi kertoa luottamuksellisesti eikä kerrotut asiat mene eteenpäin edes hallituksen muille jäsenille. Tilanteen käsittelyn jälkeen häirintäyhdyshenkilö poistaa mahdolliset sähköpostitse tai muuten tulleet viestit, jotta kukaan muu ei vahingossakaan niitä näe. Tärkeää on ilmoittaa heille myös mahdollisista häirintätilanteista erilaisissa tapahtumissa, jotta turvallisuutta voidaan jatkossa kehittää tapahtumia suunnitellessa. Yhteydenottopyyntöä voi pyytää Tertan yleisissä kanavissa tai olla suoraan yhteyksissä sähköpostin kautta:

hairinta@terttary.com

alisa.puhakka@edu.savonia.fi
eemu.tossavainen@edu.savonia.fi

Haalarivastaava

Haalarivastaavan tehtäviin kuuluu haalarien tilaaminen, haalariasioista tiedottaminen ja haalarien jakaminen opiskelijoille muiden hallituksen jäsenien kanssa. Lisäksi haalarivastaava huolehtii, että haalarisponsoreiden sopimukset ovat ajantasalla ja hankkii myös uusia sponsoreita. Haalarivastaavan olisi hyvä olla järjestelmällinen ja sosiaalinen.

Emma Meronen (Terveydenhoitaja), Tertan hallitus 2022
Zinaida Terho (Suuhygienisti), Tertan hallitus 2022

Haalarimerkkivastaava

Haalarimerkkivastaavan tehtäviin kuuluu haalarimerkkien inventointi, uusien merkkien suunnittelu yhdessä Tertan jäsenten kanssa, tarvittaessa merkkien suunnittelu erilaisiin tapahtumiin, merkkien tilaaminen sekä niiden myyntiin osallistuminen. Hommaan sopii tyyppi, joka tykkää laskea sekä omaa edes vähän taiteellista silmää ja mielikuvitusta.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja vastaa yhdistyksen rahaliikenteestä. Tärkein tehtävä on maksaa yhdistyksen laskut. Lisäksi kuukausittaista tekemistä on laskujen erittely yhdistyksen Google driveen muiden hallituslaisten nähtäville, talouskatsaus hallituksen kokouksissa ja yhdistyksen tulojen seuraaminen. Kerran vuodessa tehdään myös budjetti yhdessä puheenjohtajan kanssa. Kerran vuodessa tehdään myös tilinpäätös yhdistyksen tilintarkastajalle.
Taloudenhoitajalta toivottavia ominaisuuksia ovat säntillisyys ja ennen kaikkea vastuullisuus ja luotettavuus. En siis tiedä miten minä olen tähän hommaan valikoitunut. Taloudenhoitaja kuuluu hallintotiimiin yhdessä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin kanssa.

Onni Huttunen (Bioanalyytikko), Tertan hallitus 2021-2022
Taru Sartolahti (Ensihoitaja), Tertan hallitus 2022

Tuutorivastaava

Tuutorivastaavan vastuulla on Tertassa tuutoroinnin suunnittelu, toteutus ja kehittäminen. Hommaa ajatellen on tärkeää, että tuutorivastaavalla on hyvä asenne tuutorointia kohtaan, kykyä hallita liikkuvia osia ja selkeää käsitystä tuutoreiden tehtävistä.
Tuutorivastaavahan siis:
• koordinoi ja ohjaa koulutusalallaan toimivien tuutorien työtä
• toimii Tertan tuutoreiden puheenjohtajana
• huolehtii yhteydenpidosta koulutusyksikön johtoon
• toimii tiiviissä yhteistyössä opinto-ohjauksen kanssa
• suunnittelee ja kehittää toimintaa yhdessä tuutorien, opettajatuutorien ja opinto-ohjaajien kanssa
• organisoi uusien opiskelijatuutorien hankinnan yhdessä opinto-ohjaajan kanssa
• organisoi yksikön oman tuutorikoulutuksen yhdessä opinto-ohjaajan kanssa
• vastaa tuutoritoiminnan vuosikellon laadinnasta ja päivittämisestä
• vastaa tuutoriraporttien keräämisestä ja toimittamisesta opinto-ohjaajalle
• toimii Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (SAVOTTA) tuutorijaoston jäsenenä

KV-tuutorivastaava

Kansainvälinen tuutorivastaava vastaa kv-tuutoreiden valinnasta yhdessä tuutorivastaavan ja opinto-ohjaajan kanssa. Sen lisäksi kv-tuutorivastaava huolehtii tiedottamisesta kv-tuutoreille ja auttaa heitä tarvittaessa esimerkiksi selvittämään tuutorointiin liittyviä asioita. Tässä tehtävässä käytetään englanninkieltä, joten olisi hyvä, jos jonkinlainen englanninkielentaito löytyy.

Nea Lappalainen (Sairaanhoitaja), Tertan hallitus 2022
Emilia Wiik (Sairaanhoitaja), Tertan hallitus 2022

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaava järjestää ja suunnittelee Tertan perinteisiä tapahtumia ja ideoi tapahtumatiimin kanssa tulevia tapahtumia. Tiimi ottaa yhteyttä toisiin hallituksiin yhteisissä tapaamisissa. Tapahtumavastaava hankkii myös yhteistyökumppaneita ja kyselee opiskelijoilta heille mieluisia tapahtumia. Tänä vuonna vastaavana lisään alkoholittomien tapahtumien määrää ja tämä toivottavasti toteutuu koiratreffien, ulkoilun ja peli-iltojen parissa.

Tapahtumavastaavaksi sopii henkilö joka tykkää järjestää ja organisoida asioita. Henkilön on hyvä olla paineensietokykyinen ja luottaa itseensä. Välillä voi tuntua että on monta asiaa hoidettavana, jolloin on tärkeää olla asiat hanskassa. On tärkeää olla visuaalista silmää ja ideointikykyä uusia tapahtumia varten tai vanhojen kehittämiseen. Tärkeimpänä taitona on kuitenkin sosiaalisuus ja halu olla mukana järjestämässä tapahtumia!

tapahtumat@terttary.com

Viestintävastaava

Viestintävastaavan tehtäviin kuuluu eri viestintäpalveluiden, kuten instagramin, facebookin ja nettisivujen päivittäminen.

Mitä viestintävastaava tarvitsee?

  • somen ja kuvanmuokkausohjelmien osaamista
  • hiukan visuaalista silmää
  • kalenteria

Viestintävastaavana olen saanut harjoitusta kuvanmuokkauksessa ja selkeässä viestinnässä sekä saanut sopivassa mittakaavassa haasteita ja vastuuta. Mikäli somehommat kiinnostaa, viestintävastaavana toimiminen on huippua harjoitusta!

Enni Niskanen (Terveydenhoitaja), Tertan hallitus 2021-2022

Hallituksen varajäsenet

Varajäsenet avustavat mahdollisuuksien mukaan tarvittavissa toimissa, kuten tapahtumien järjestämisessä ja muussa tarpeellisessa.

Eemu Tossavainen, Tertan hallitus 2020-2022

Ville Säisä, Tertan hallitus 2021-2022

%d bloggaajaa tykkää tästä: